Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Dokončení Filadelfické církve poslední doby a její vytržení - kapitola V.

Obsah

Význam tohoto vidění (pro Filadelfické)

Co dnes znamená toto poselství pro Boží církev? Nemá se jím nechat vyvést z míry, ale je to volání k procitnutí a k ozdobení lamp, to znamená k hotovení se vstříc Ženichovi. To se děje tak, že uznáme uvedené body jako Boží poselství pro sebe a snažíme se ve vší upřímnosti je uvést v praxi. Víc od nás Pán nežádá. Kdo však jediný z těchto bodů zanedbá, nemůže mít účast na vytržení věřících a tím na svatbě Beránkově (Jk 2,10; L 10,16).

Kdo se poddá tomuto poselství, dostane od Pána samého pečeť Ducha k vytržení (J 7,16-17). Nezapomeňme! při sdílení tohoto poselství, že není určeno pro svět, ale jedině pro Boží lid. Nemáme dávat svatého psům a nemáme házet perel před svině. Kdo však zanedbá toto poselství dát dál, netěží hřivnou, kterou mu Pán svěřil a dává tak v sázku svůj podíl na vytržení. Jen si všimněme, že Mojžíš pro jednu jedinou neposlušnost nevešel do zaslíbené země. Saul byl zavržen pro jedinou neposlušnost, neužitečný služebník a kozlové ztratí podíl na spasení při posledním zúčtování jen pro to, co zanedbali učinit. Kdo však není úplně přesvědčen o závažnosti a božském původu tohoto poselství (míněno je hlavně 12 bodů shora uvedených), ten je samozřejmě ani nemůže rozšiřovat, protože by se dopouštěl pokrytectví, a k tomu bych nerad někoho vedl. Ale v srdci a svědomí každého Filadelfičťana se osvědčí jako pravé, protože kdo je z pravdy, slyší Boží hlas. Kdo se však dosud nedal plně vysvobodit ze satanského ducha lži, ten nemůže pravdu poznat, ale bude ji odmítat. Pro Laodicejské znamená toto vidění naléhavé varování, aby se podrobili kázni Božího slova, aby usilovně hledali oleje Ducha svatého a uvolnili mu prostor, dokud ještě je čas. Tomu, kdo má na srdci otázku: jak mohu obdržet olej Ducha svatého, tomu bych rád v krátkosti zdůraznil tři věci:

  1. Dej Bohu za pravdu, když tě soudí a když ti osvědčuje, že jsi z gruntů zkažený a zavržení hodný hříšník, který se nemůže zachránit žádným vlastním úsilím a který se lpěním na jednom jediném hříchu anebo jednou jedinou neposlušností, vylučuje z Božího království (Ř 6,23; Jk 2,10; L 14,33).
  2. Dej Bohu za pravdu, když ti osvědčuje, že jediná Spása je v Ježíši Kristu a jeho na Golgotě dokonaném díle spaseni v obětování jeho těla (Ř 3,24; Sk 4,12).
  3. Dej Bohu za pravdu, když ti osvědčuje, že podíl na díle vykoupení může mít jen ten, kdo je hotov rozejít se s každým poznaným hříchem, kdo svůj život klade v Ježíšovu smrt a uznává Krista nejen jako toho, kdo shlazuje a odpouští každý hřích, ale také jako neomezeného Pána svého života a bezpodmínečně se mu vydává. To je spasitelná víra, když z vděčnosti za jeho dokonané výkupné dílo přísaháme věrnost svému Vykupiteli až do smrti. To je neotřesitelný základ našeho spasení, který nám nemůže vyrvat žádný člověk ani žádný ďábel. Vše ostatní je prázdný sebeklam a blouznění a oddávání se bludu, který je v rozporu se skutečností a pravdou Božího slova. Bůh upřímným dává milost.

Nemůžeme být právoplatnými občany státu, proti jehož vládě se bouříme, nemůžeme být občany nebeského království, bouříme-li se proti Bohu a jeho Pomazanému. Proto je milost jen pro toho, kdo se bezezbytku a bezpodmínečně vydá Bohu a svému Vykupiteli Ježíši Kristu, a uzná jeho výkupné dílo na Golgotě (Sk 2,38-39; Sk 5,32; J 6,53; L 9,26; L 14,26).

Kdo touto cestou nalezl spasení a dar Ducha svatého, neměj na tom dosti, ale hleď pokračovat na cestě, na níž jsi vykročil a usiluj dle Božího přikázání o naplnění Duchem svatým. Pěstuj modlitební obecenství se stejně smýšlejícími a pravdy obsažené v Písmu proměňuj v čin! Tam kde jsou rozličné skupiny věřících, měli by se alespoň jednou měsíčně sejít v aliančním modlitebním obecenství, protože straničtí věřící si nesmí myslet, že Pán Bůh požehná jejich stranickosti a že ji podpoří vystrojením dary Ducha svatého.

Když odložíme veškerou pýchu a samolibost a vydáme je na smrt a hledáme jedině Boží cti a příchodu jeho království, dostane se nám požehnání. Tu Pán Bůh vylije proudy milosti, zmocní Duchem svatým a všemi jeho dary k službě a k vzdělání církve.

Svůj výklad předkládám duchovně smýšlejícím bratřím dle 1Ts 5,20-21; 1K 14,29, a velmi je prosím o biblicky doložené připomínky nebo námitky. Budu se jimi pečlivě zabývat.

Poznámka: Na shora uvedenou výzvu nedošly žádné námitky. Znění posudků je obsaženo v jiné brožuře.

 

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)