Mezi dvěma světy
Tomáš Režňák

Dokončení Filadelfické církve poslední doby a její vytržení - kapitola VI.

Obsah

Dovětek

Po dobu, kdy jsem si darované pravdy choval pro sebe, nedostal jsem žádné další světlo ani zjevení, ale stále jsem měl určitý dojem, že se mi dostane dalšího zjevení, jakmile to, co mi bylo již dáno, napíši na čisto a vydám, tak jsem čím dál tím více cítil, že to musím učinit. Ale přes celou zimu jsem k tomu při každodenních biblických hodinách a mnohé jiné práci nemohl najít čas. Když jsem pak o Zeleném čtvrtku měl konečně hotový čistopis a chtěl jsem přejít na přípravu svého velkopátečního kázání, otevřel mi pojednou Pán proti všemu očekávání zvláštním způsobem 7. a 14. kapitolu Zjevení sv. Jana. Když jsem na Velký pátek stál v sakristii v Sechselbachu bylo v mé uši pojednou kázání na Zj 11,1 v jedinečném božském osvícení, ačkoliv jsem se tímto místem vůbec nezabýval. Byl jsem tím tak překvapen, že jsem rychle sáhl po Bibli a chtěl jsem znát doslovné znění. V následujících dnech mi Pán osvítil stejným způsobem i druhý verš. Pak jsem viděl ten Boží chrám, do kterého se posadí Antikrist a bude požadovat božské uctívání. Nebyl to však chrám v Jeruzalémě, ale chrám Ducha svatého, církev Kristova, kam se usadí a jako její hlava ji sjednotí. Církev se tím stane úplnou nevěstkou a jako součást antikristovské světové říše zároveň i částí Babylonu, který je viděn jako jednota. Babylón neznamená toliko hlavní město v Antikristově říši, ale vůbec antikristovskou říší jako celek. Církve si však nenechají líbit takovou hlavu, proto budou zrušeny a jejich majetek zabaven. To bude doba, kdy zazní volání: „Vyjděte z Babylonu, lide můj, abyste neobcovali hříchům jeho a abyste nepřijali z jeho ran (Zj 18,4). To volání nutno brát doslova. Tak jako první křesťané museli utéci z Jeruzaléma a z Judeje, tak pozůstavená církev bude nucena utíkat z antikristovské říše, z obnoveného Babylona, do úkrytu. To je útěk ženy na poušť. Kam? Odpověď: Pravděpodobně do Palestiny, do přilehlých pouští, kde bude Pánem Bohem zázračně sycena jako národ Izraelský při putování pouští. O tom však dá Pán plné jasno, až nastane k tomu doba.

A nyní zpět k významu Zj 11,1 - jak mi bylo zjeveno o Velkém pátku. Ten chrám, který je zde měřen a vymezen, není kamenný chrám v Jeruzalémě, ale Církev Kristova. Je to duchovní chrám, který se stejně jako ten starozákonní skládá ze tři částí:

  1. předsíň
  2. svatyně
  3. svatyně svatých

Předsíní, která nemá být měřena, ale ven vyvržena a dána pohanům, aby ji spolu se svatým městem tlačili 42 měsíců, je míněna předně přední předsíň pohanů, která však tvoří celek s vnitřní předsíní, protože opona mezi nimi se roztrhla (Ef 2,14). Sem patří, stejně jako ke „svatému, městu" všichni křesťané, kteří jsou bohabojní a seč mohou zachovávají Boží přikázání, ale neprožili ani obrácení ani znovuzrození.

Svatyní, včetně vnitřní předsíně, kde stál oltář pro zápalné oběti náležející ke svatyni, protože sem žádný pohan nesměl, jsou míněni ti křesťané, kteří sice prožili obrácení a znovuzrození a jsou smířeni s Bohem skrze krev Ježíšovu, ale neuskutečnili ještě celé oddání se Pánu, jak je shrnujeme v našich dvanácti bodech. Ve svatyni svatých jsou všichni ti, kdo jsou nejen obráceni a znovuzrozeni, ale uskutečnili ve všech bodech celé oddání se Pánu a obdrželi proto od Božího anděla zapečetění k vytržení dle Zj 7, zatímco ti, kdo vešli jen do svatyně, mají pouze zapečetění k vykoupení. To tedy znamená vyměření a vymezení chrámu Božího, domu Církve Páně. Pro mnohé křesťany to bude pravda, které budou odporovat, ale kdo ji nemůže přijmout ať si dá lepší výklad, než je ten, který mi byl darován onoho velkopátečního rána. Třetí skupina bude tedy jako svatyně svatých vytržena k Pánu. Proto dle Zj 11,19 je v Božím chrámě na nebi viditelná truhla smlouvy. Druhá skupina - svatyně - přijde do svého úkrytu do Palestiny, kde bude chráněna před pronásledováním Antikrista.

První skupina s neznovuzrozenými běžnými křesťany dle jména je jako vnější předsíň vydána pohanům na 42 měsíce. Zde se odehrává to Veliké soužení antikristovské doby. A toto soužení musí být ukráceno, jinak by nikdo z těch vyvolených, kteří se nacházejí v předsíni chrámové, nebyl spasen. Toto ukrácení nadejde zhroucením a úplným zničením antikristovy říše. Protože zničení jakkoliv velikého města, byť by to byl třeba i sedmi miliónový New York, by nikdy nemohlo mít tak děsivé důsledky, jak nám je líčí Zj 18,19. A tyto kapitoly se vyplní do písmene ve chvíli, kdy nejen hlavní město, ale celá antikristovská říše se zhroutí jako domek z karet. Jak je to možné? Nebude to náraz zvenčí, ale bude podryta zevnitř a zničena oněmi těžkými ranami Božích soudů, líčených ve Zj 16, které zdivočelé lidi učiní ještě divočejšími. Přistoupí pravděpodobně i veliké zemětřesení (Zj 16,18) a děsné krupobití. A tak důsledkem bude plné zhroucení, jak je popisováno ve Zj 18 a Zj 19, což se do písmene naplní. Antikrist pak ve svém bezmocném zuření zavolá krále od východu slunce, jimž teď bude uvolněná cesta (Zj 16,12) a bude chtít svůj hněv a zuřivost obrátit proti lidu Božímu, shromážděnému v Palestině. Pak přijde bitva u Armagedonu, končící úplným zničením Antikrista a jeho pomocníků, a zjevením Pána Ježíše, který přijde, aby na troskách pozemských říší vybudoval svoje království míru a pokoje.

V Palestině shromážděný lid Boží nebude vytržen, ale bude spolu s Izraelem tvořit základ misie v tisíciletém království. Nebudou mít tedy účast na svatbě Beránkově. V antikristovském soužení vyhyne polovina lidstva a z Židů dokonce dle Zj 14 dvě třetiny, protože napomáhali odpadnutí od křesťanství. A tak když lidstvo se všemi svými kulturními snahami prožije takovýto úplný bankrot a zanechá zemi v úplném chaosu, přijde Pán a vybuduje na těchto troskách se svým zachráněným vyvoleným lidem z pohanů a Židů něco úplně nového, totiž říši spravedlnosti a pokoje, kde bude každý žít pod svým vinným kmenem a fíkovníkem, neboť satan bude na tisíc let spoután.

 

 

Komentáře (0)

Žádné komentáře. Buďte první :-)

Napsat komentář

  • na jiné komentáře odkazujte zápisem např. [2]
  • HTML značky nejsou povoleny
tučně označené položky musíte vyplnit

 

na začátek příspěvku  na první komentář

2012 – 2023   Tomáš Režňák - programátor, webdesignér, taťka a křesťan ve vývinu :-)